Fietslease dat is slim en snel geregeld!

De Full Service Fietslease!

Speciaal voor bedrijven

Zakelijk rijden, doe je met Full Service Fietslease! Meer gemak bestaat er niet. Één tarief, inclusief verzekering, onderhoud, pechhulp en veel service.

MEER WETEN DOE DE RONDLEIDING ►►

Bedrijfsfietsen in uw eigen huisstijl!

Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan! Full Service Fietslease dat is slim en snel geregeld.

Bekijk de mogelijkheden ►►

De Full Service Leasefiets!

Voor wie wil trappen naar de baas

Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan!

Hoe krijg ik mijn werknemers op de fiets ►►

Algemene Voorwaarden Leasefiets (Leasefiets via de werkgever)

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepasselijkheid en wijziging

Artikel 2 -  Het aanbod/de offerte

Artikel 3 -  De documenten van de Leaseovereenkomst

Artikel 4 -  Rechtsverhouding

Artikel 5 -  Duur van de Leaseovereenkomst en ingang

Artikel 6 -  Aflevering fiets

Artikel 7 -  Het termijnbedrag en wijzigingen

Artikel 8 -  Betaling van het termijnbedrag en van andere bedragen

Artikel 9 -  Aanbrengen van accessoires

Artikel 10 -  Verzekeringsvoorwaarden

Artikel 11 -  Gebruik fiets

Artikel 12 -  Reparatie en onderhoudsbeurt

Artikel 13 -  Vervangende fiets

Artikel 14 -  Beslag op de fiets en boetes

Artikel 15 -  Opzegging Leaseovereenkomst voor einde Leaseperiode

Artikel 16 - Ontbindingsvergoeding

Artikel 17 - Schade door gebrek aan de fiets

Artikel 18 - Adreswijziging

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Artikel 20 - Wijziging van de Leaseovereenkomst

Artikel 21 - Hoofdelijkheid

Artikel 22 - Inlevering van de fiets en afhandeling

Artikel 23 - Koopoptie

Artikel 24 - Eindafrekening

Artikel 25 - Overdraagbaarheid

Artikel 26 - Overmacht

Artikel 27 - Persoonsgegevens


Definities: 

Aanvullende voorwaarden Voorwaarden die voor bepaalde klanten per afzonderlijk document worden overeengekomen.

Afnemer Natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Bewijs van Inzet Document dat door u tezamen met de afleverende dealer wordt ondertekend als bewijs van het in ontvangst nemen van het voertuig. De datum van aflevering zoals vermeld op dit bewijs wordt gehanteerd als startdatum van de Leaseperiode.

De (rechts-)persoon ‘Leasemaatschappij’ die met u een overeenkomst van Operationele Lease sluit, zal sluiten of heeft gesloten. De Leasemaatschappij. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna te noemen “De Leasemaatschappij”.

Leasecontract Het schriftelijke of elektronische stuk waarin de partijen van de Leaseovereenkomst zijn aangeduid en waarin alle belangrijke punten van de Leaseovereenkomst zijn weergegeven.

Leaseovereenkomst Een overeenkomst van Operationele Lease met betrekking tot een fiets.

Leasemaatschappij De (rechts-)persoon die met u een overeenkomst van Operationele Lease sluit, zal sluiten of heeft gesloten.

Leaseperiode De periode waarin u op grond van de Leaseovereenkomst het recht op gebruik van de fiets heeft.

Operationele Lease De leasevorm waarin het eigendom van de fiets bij De Leasemaatschappij blijft en u voor een bepaalde periode van ten minste twaalf maanden, tenzij anders overeengekomen, het gebruiksrecht van de fiets krijgt.

Termijnbedrag Het maandelijks te betalen bedrag. De Leasemaatschappij noemt dit ook wel leasetermijn, leasetarief of maandtermijn. U De natuurlijke of rechtspersoon die met De Leasemaatschappij een overeenkomst van Operationele Lease sluit, zal sluiten of heeft gesloten.

Fiets Het geleasete of te leasen object met ten minste twee wielen zonder kenteken of uitsluitend gekentekend door het RDW met een blauwe kentekenplaat en derhalve niet sneller mag rijden dan 25 km/uur, als ook een elektrische voertuig dat uitsluitend gekentekend is door het RDW met een gele kentekenplaat en derhalve niet sneller mag rijden dan 45 km/uur, niet zijnde een auto of een soortgelijk gemotoriseerd voertuig.

Voorwaarden Indien Voorwaarden wordt vermeld, wordt hiermee een combinatie van de Algemene Voorwaarden, eventuele Aanvullende Voorwaarden en/of Verzekeringsvoorwaarden bedoeld.


 Artikel 1 – Toepasselijkheid en wijziging

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leasecontracten van De Leasemaatschappij ter zake van Operationele Lease.

1.2 De Leasemaatschappij verklaart op het moment van afsluiten van de Leaseovereenkomst de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing. De van toepassing zijnde versie staat vermeld op het Leasecontract.

1.3 Afwijkende of Aanvullende Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen u en De Leasemaatschappij zijn overeengekomen.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert.

1.5 De verzekeringsvoorwaarden voor de Cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering (OOV) en de Verhaalsrechtsbijstand Verzekering zijn gehecht aan deze Algemene Voorwaarden Leasefiets en worden door het aangaan van de Leaseovereenkomst geacht door de Afnemer gekend en aanvaard te zijn.

1.6 De bij de Leaseovereenkomst behorende voorwaarden en documenten kunnen door De Leasemaatschappij worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden en documenten zijn alleen van toepassing op nieuwe Leaseovereenkomsten, behoudens wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege aanpassingen in wet- en regelgeving en welke door u en  De Leasemaatschappij voor akkoord zijn ondertekend.


Artikel 2 – Het aanbod/de offerte

De Leasemaatschappij brengt de offerte schriftelijk of elektronisch uit. De offerte bevat een dagtekening en vermeldt op welke datum het aanbod vervalt. De offerte bevat de belangrijkste elementen van de Leaseovereenkomst. Deze worden op voldoende duidelijke wijze omschreven zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Het aanbod/de offerte wordt altijd onder voorbehoud van acceptatie uitgebracht. 


Artikel 3 – De documenten van de Leaseovereenkomst en hun onderlinge rangorde

De rechten en plichten van de Leaseovereenkomst zijn te vinden in de volgende documenten:

 • In het Leasecontract. Dat is het door u te ondertekenen document waarop uw gegevens en die van De Leasemaatschappij zijn ingevuld en waarop de belangrijkste onderdelen van de Leaseovereenkomst zijn vastgelegd, zoals:
 • het merk, het type en de uitvoering van de fiets;
 • de overeengekomen duur van de Leaseperiode en het te rijden jaarkilometrage 2.500 km/per jaar;
 • de belangrijkste bedragen en tarieven, zoals:
 • het bij aanvang van de Leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
 • de bij aanvang van de Leaseperiode geldende hoogte van het eigen risico voor schade; de van toepassing zijnde voorwaarden;
 • In deze Algemene Voorwaarden;
 • In de eventuele Aanvullende Voorwaarden;
 • In de Verzekeringsvoorwaarden;
 • In de Inleverhandleiding. Daarin staan bepalingen over de gang van zaken bij inlevering van de fiets en over de afhandeling van schade die bij inlevering aan de fietsg wordt geconstateerd. De Leasemaatschappij voegt alle documenten, waarin de voorwaarden van de Leaseovereenkomst zijn vastgelegd, bij het Leasecontract en stelt ze vóór het sluiten van de overeenkomst aan u ter beschikking onder mededeling ervan in het Leasecontract.

Artikel 4 – Rechtsverhouding

De Operationele Leaseovereenkomst strekt ertoe om u het gebruiksrecht van de fiets te verschaffen. De Leasemaatschappij blijft steeds eigenaar van de fiets en het is u verboden de fiets te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de fiets bestemd is, dan wel rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het contract aan derden over te dragen.


Artikel 5 – Duur van de Leaseovereenkomst en ingang van de Leaseperiode

5.1 De Leaseovereenkomst gaat in op het moment dat De Leasemaatschappij het door u ondertekende Leasecontract heeft ontvangen. Betreft het een contract dat op elektronische wijze wordt verzonden (gescand, e-mail, webformulier en dergelijke) dan wordt onder ‘ondertekend’ verstaan de voor die vorm vereiste accordering.

5.2 Als bij ondertekening van het Leasecontract nog niet bekend is wanneer de fiets afgehaald kan worden, ontvangt u een bericht van De Leasemaatschappij of van de dealer van de fiets zodra bekend is wanneer de fiets afgehaald kan worden.

5.3 De Leaseperiode gaat in op de dag waarop u de fiets afhaalt. Dit is anders als u de fiets niet afhaalt binnen 5 dagen nadat het volgens bericht van De Leasemaatschappij of de dealer afgehaald kan worden. In dat geval gaat de Leaseperiode in op de dag na die periode van 5 dagen.

5.4 De Leaseperiode eindigt als de overeengekomen duur daarvan verstreken is, als de Leaseovereenkomst eerder wordt ontbonden of volgens deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd. U bent, met uitzondering van de verstreken Leaseperiode, de opzeggingsvergoeding verschuldigd zoals vermeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 6 – Aflevering fiets

6.1 De fiets wordt afgeleverd bij de dealer van uw keuze of bij een door De Leasemaatschappij te selecteren dealer, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Voor ons is het van belang dat u zelf de fiets in ontvangst neemt bij de leverende dealer. Voordat de fiets aan u afgeleverd wordt, ondertekent u samen met de dealer het Bewijs van Inzet. Neemt u alstublieft ook uw identiteitsbewijs mee, zodat de dealer uw handtekening kan controleren.

6.3 Bij aflevering van de fiets ontvangt u tevens informatie over het gebruik en onderhoud van de fiets.

6.4 Voor het geval dat het voor aflevering gereedstaande fiets niet binnen een redelijke termijn door u in ontvangst is genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden 5 dagen nadat aan u kenbaar is gemaakt dat de fiets voor aflevering gereed staat.

6.5 Overschrijding van een door De Leasemaatschappij genoemde afleveringstermijn levert geen verzuim op voor De Leasemaatschappij.


Artikel 7 – Het termijnbedrag en wijzigingen

7.1 Onder de voorwaarden en beperkingen van de Leaseovereenkomst neemt De Leasemaatschappij onderstaande kosten voor gebruik van de fiets voor haar rekening:

 • kosten van reparatie en regulier onderhoud van de fiets op basis van 2.500 km/p jaar;
 • vervanging van banden bij reguliere slijtage;
 • premie van een verzekering of de kosten van het treffen door De Leasemaatschappij van een voorziening voor eventuele schade aan de fiets door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade);
 • premie voor de Ongevallen Opzittenden Verzekering;
 • premie voor Verhaalsrechtsbijstand Verzekering;
 • kosten van pechhulp. U kunt een beroep doen op een hulpdienst via de verzekering. Hoe te handelen staat vermeld in de verzekeringsinstructie, welke na aflevering van de fiets wordt verstrekt;
 • eventueel andere kosten, indien dat is bepaald in het Leasecontract.

7.2 Alle kosten die niet in de voorgaande opsomming zijn opgenomen, maken geen onderdeel uit van het termijnbedrag. Zo komen bijvoorbeeld de kosten van laden van de accu, reparatie van een lekke band en van bekeuringen voor uw eigen rekening.

7.3 De Leasemaatschappij mag het termijnbedrag na de totstandkoming van de Leaseovereenkomst wijzigen in de volgende gevallen:

 • als na ondertekening van het Leasecontract belastingen of heffingen in verband met het bezit of gebruik van de fiets gewijzigd worden. Voorbeelden van deze belastingen zijn de BTW en Assurantiebelasting;
 • als na ondertekening van het Leasecontract nieuwe belastingen of heffingen in verband met het bezit of het gebruik van de fiets worden ingevoerd;
 • als tussen de ondertekening van het Leasecontract en de aflevering van het voertuig de aanschafprijs van de fiets wordt verhoogd;
 • als de verzekeringspremie wijzigt;
 • als de specificatie van de fiets op verzoek van u, dan wel als gevolg van wettelijke voorwaarden wijzigt. De aangepaste leasetermijn geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd.

Artikel 8 – Betaling van het termijnbedrag en van andere bedragen

8.1 U betaalt het termijnbedrag inclusief BTW vanaf het begin van de Leaseperiode. Dit is dus vanaf het moment dat u de fiets ophaalt of, als u de fiets 5 dagen nadat de fiets voor u klaar staat nog niet heeft opgehaald, vanaf de eerste van na die periode van 5 dagen.

8.2 U betaalt het termijnbedrag totdat de Leaseperiode is geëindigd, zoals geregeld in artikel 5, en u de fiets bij De Leasemaatschappij of een door De Leasemaatschappij aan te geven locatie hebt ingeleverd. Als de Leaseovereenkomst is geëindigd wegens diefstal of total loss van de fiets, geldt het vereiste van inlevering van de fiets door u niet.

8.3 Het termijnbedrag geldt per kalendermaand. Als de Leaseperiode na de eerste dag van een kalendermaand begint of de Leaseovereenkomst vóór de laatste dag van een kalendermaand eindigt, wordt het termijnbedrag berekend over het aantal dagen van de Leaseperiode in de desbetreffende maand.

8.4 Het termijnbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd; andere bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling van de maandtermijnen en andere bedragen kan alleen via automatische incasso plaatsvinden met uitzondering van de opzeggingsvergoeding. Deze dient u zelf over te maken. Door ondertekening van de SEPA Incassomachtiging verleent u toestemming aan De Leasemaatschappij om de verschuldigde bedragen te incasseren van uw bankrekening.

8.5 De Leasemaatschappij brengt incassokosten in rekening als u op de dag waarop een bedrag betaald moet zijn, nog niet betaald hebt. In dit geval ontvangt u een aanmaning. Om bij niet-voldoening aan die aanmaning incassokosten in rekening te kunnen brengen, geeft De Leasemaatschappij u nog een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Als u binnen die termijn niet betaalt, dan brengt De Leasemaatschappij incassokosten bij u in rekening. De hoogte daarvan hangt af van het te betalen bedrag en is geregeld in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. In de aanmaning wordt u op deze gevolgen van niet-tijdige betaling gewezen, onder vermelding van de hoogte van het bedrag van de incassokosten.

8.6 Indien u het termijnbedrag of andere bedragen niet tijdig betaalt, kan de overeenkomst ontbonden worden. Indien De Leasemaatschappij de Leaseovereenkomst ontbindt wegens niet-betaling wordt de reeds bestaande vordering op u verhoogd met de ontbindingsvergoeding. Deze ontbindingsvergoeding is gelijk aan de opzeggingsvergoeding zoals beschreven in artikel 15. De ontbindingsvergoeding bent u verschuldigd naast de andere bedragen. Om de Leaseovereenkomst wegens niet-betaling te kunnen ontbinden, ontvangt u eerst een aangetekende brief, met een kopie per gewone brief of per e-mail. In die brief wordt u in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen, onder mededeling dat De Leasemaatschappij anders de Leaseovereenkomst mag ontbinden en dat u dan de hiervoor genoemde vergoeding verschuldigd bent. Indien op het moment waarop die termijn afloopt, de Leaseovereenkomst kan worden opgezegd, wijzen wij u op de regeling van opzegging van artikel 15.

8.7 De facturen voor de maandtermijnen en andere bedragen ontvangt u op het bij De Leasemaatschappij bekende e-mailadres. Indien uw e-mailadres wijzigt, dan geeft u dat direct door aan De Leasemaatschappij. Niet door u ontvangen facturen veranderen niets aan uw betalingsverplichting.

8.8 Het feit dat de fiets om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen, tenzij De Leasemaatschappij u schriftelijk heeft medegedeeld dat de betalingsverplichting wordt opgeschort.


Artikel 9 – Aanbrengen van accessoires

9.1 U mag zelf accessoires of andere wijzigingen of toevoegingen aanbrengen op de fiets na schriftelijke toestemming van De Leasemaatschappij. De accessoires moeten aangebracht en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de fiets ontstaat. Vóór inlevering van de fiets moeten de accessoires verwijderd worden, tenzij De Leasemaatschappij u heeft bericht dat dat niet nodig is. Kosten van verzekering, onderhoud, reparatie en vervanging van door u zelf aangebrachte accessoires zijn voor uw eigen rekening.

9.2 Als u door uzelf aangebrachte accessoires niet verwijdert, wordt De Leasemaatschappij automatisch en zonder vergoeding eigenaar van de accessoires.


Artikel 10 - Verzekeringsvoorwaarden

10.1 Het risico voor schade aan de fiets zelf door aanrijdingen en dergelijke (cascoschade) is afgedekt conform een goede en uitgebreide dekking van Cascoverzekering. Voor cascoschade geldt dat in sommige gevallen geen dekking bestaat en dat de schade dan op u kan worden verhaald. Zo geldt ook voor cascoschade dat die op u verhaald kan worden als de berijder meer alcohol in zijn bloed had dan toegestaan, of niet heeft meegewerkt aan een onderzoek daarnaar. De precieze voorwaarden staan opgenomen in de Verzekeringsvoorwaarden

(zie artikel 10.2).

10.2 In de Leaseovereenkomst zijn de Cascoschades, Ongevallen Opzittenden Verzekering en Verhaalsrechtsbijstand Verzekering opgenomen.

10.3 In geval van een high speed e-bike is tevens de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Verzekering opgenomen.

10.4 Bij een gedekte cascoschade betaalt u per schadegeval een eigen risico, als het bedrag van de cascoschade even groot of groter is dan het bedrag van het eigen risico. Als het bedrag van de cascoschade lager is dan het bedrag van het eigen risico, dan betaalt u het bedrag van de schade.

10.5 Als de cascoschade verhaald is op een derde, betaalt De Leasemaatschappij u het eigen risico in verband met die schade terug.

10.6 De hoogte van het eigen risico staat vermeld in de verzekeringsvoorwaarden en op het Leasecontract.

10.7 De Leasemaatschappij heeft ervoor gekozen om standaard een Ongevallen Opzittenden Verzekering op te nemen in de Leaseovereenkomst. De Verzekeringsvoorwaarden zijn hierop van toepassing voor dat deel dat betrekking heeft op de Ongevallen Opzittenden Verzekering en de Verhaalsrechtsbijstand Verzekering.

10.8 Diefstal van de fiets beschouwen wij als cascoschade waarnaar als zodanig dient te worden gehandeld. Tevens doet u direct na constatering van diefstal aangifte bij de politie en overlegt u de sleutels aan De Leasemaatschappij of een door De Leasemaatschappij ingeschakelde verzekeringsexpert. Het politierapport stuurt u direct na ontvangst naar De Leasemaatschappij. Indien u niet voldoet aan het gestelde in de Verzekeringsvoorwaarden en de verzekeraar de schade niet vergoedt, komt de schade voor uw rekening. De precieze voorwaarden staan opgenomen in de Verzekeringsvoorwaarden (zie artikel 10.2).

10.9 Diefstal of vermissing van sleutels meldt u direct bij De Leasemaatschappij en daarvan doet u direct aangifte bij de politie. Het politierapport stuurt u direct na ontvangst naar De Leasemaatschappij.

10.10 Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich op de fiets bevonden en/of accessoires die u zelf heeft aangebracht en niet opgenomen zijn in de Leaseovereenkomst, komen voor uw eigen rekening.

10.11 Indien aanpassingen aan de fiets of de software worden gedaan waardoor de verzekeringsdekking komt te vervallen, komen alle kosten voor schade, gevolgschade en reparaties voor uw rekening.

10.12 De Leasemaatschappij treedt op als verzekeringnemer van collectieve verzekeringsvoorwaarden, waarin u toetreedt door het afsluiten van een Leaseovereenkomst met De Leasemaatschappij.


Artikel 11 – Gebruik fiets

11.1 Algemeen geldt dat u met de fiets dient om te gaan als een goed huisvader betaamd. Met de fiets mag niet op zodanige wijze worden omgegaan dat er volgens de Verzekeringsvoorwaarden of de bepalingen in de afzonderlijke bepalingen over dekking van cascoschade geen dekking bestaat.

11.2 Als er schade aan de fiets is ontstaan, mag niet met de fiets verder worden gereden als daardoor de schade kan verergeren.

11.3 Het doen en laten van andere berijders of andere gebruikers van de fiets komt voor de toepassing van de voorwaarden van de Leaseovereenkomst voor uw rekening alsof het uw eigen doen en laten betreft. U bent dus aansprakelijk voor andere gebruikers. Als de fiets is gestolen bent u echter niet aansprakelijk voor wat er na de diefstal met de fiets gebeurt. Voorwaarde is dat u (of de andere gebruiker van de fiets) de vermissing van de fiets direct meldt bij de politie en aangifte van diefstal doet.

11.4 De fiets mag door iedereen bestuurd worden, tenzij de aard van de fiets of de wegenverkeerswet een hogere leeftijd voorschrijft; dan geldt die hogere leeftijd. Voor high speed e-bikes hanteert De Leasemaatschappij een minimale leeftijd voor de berijder van 18 jaar. Indien de toepasselijke wetgeving wijzigt gedurende de Looptijd van de Leaseovereenkomst, geldt de dan geldende toepasselijke wetgeving, waarbij het overige van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijft.

11.5 Voor het gebruik van de fiets dient de berijder te allen tijde conform de wegenverkeerswet en veiligheidsinstructies gekleed te zijn.


Artikel 12 – Reparatie en onderhoudsbeurt

12.1 U houdt zelf de bandenspanning en het niveau van de acculading op het voorgeschreven peil volgens de richtlijnen de fabrikant. De kosten daarvan zijn voor uw rekening.

12.2 U houdt zelf bij wanneer de fiets een onderhoudsbeurt nodig heeft. Zodra de fiets volgens de richtlijnen van de fabrikant een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan maakt u daartoe een afspraak bij de erkende speciaalzaak voor het betreffende merk. Vervolgens brengt u zelf de fiets naar de vestiging. Om misverstanden over de betaling van de kosten te voorkomen, moet u aan de erkende speciaalzaak voor het betreffende merk mededelen dat de fiets eigendom is van De Leasemaatschappij en dat zij De Leasemaatschappij vooraf om toestemming voor onderhoud moet vragen. Als de fiets in het buitenland is wanneer het volgens het onderhoudsschema een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan kan met de onderhoudsbeurt gewacht worden tot de fiets weer in Nederland is.

12.3 Als de fiets een defect heeft dat gerepareerd moet worden, dan kunt u dit eveneens na een afspraak laten repareren bij de erkende speciaalzaak voor het betreffende merk. Ook daarvoor geldt dat u bij het aanbieden van de fiets voor reparatie moet mededelen dat de fiets eigendom is van De Leasemaatschappij en dat De Leasemaatschappij om toestemming moet worden gevraagd.

12.4 De Leasemaatschappij betaalt de kosten voor reparatie of de onderhoudsbeurt rechtstreeks aan de erkende speciaalzaak voor het betreffende merk, op voorwaarde dat De Leasemaatschappij vooraf toestemming heeft gegeven voor de reparatie of de onderhoudsbeurt. Voor reparatie en onderhoud in het buitenland waarvoor De Leasemaatschappij toestemming heeft gegeven, kunt u zelf de kosten betalen. U moet dan vragen om een factuur die op naam van De Leasemaatschappij is gesteld. Deze (originele) factuur stuurt u samen met een bewijs van betaling aan De Leasemaatschappij. De kosten worden dan - tot het bedrag waarvoor toestemming is gegeven - door De Leasemaatschappij aan u vergoed.

12.5 Reparatie- en onderhoudskosten zijn niet in de Leasetermijn inbegrepen voor Mountain bikes (MTB/ATB) en racefietsen.


Artikel 13 – Vervangend voertuig

13.1 Enkel als de kostenontwikkeling van de fiets dat nodig maakt, is De Leasemaatschappij gerechtigd de fiets voor de verdere duur van het contract permanent te vervangen door een fiets van een gelijk of nagenoeg gelijk type en uitvoering. Een en ander geschiedt in overleg met u.

13.2 Een vervangende fiets tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden maakt geen onderdeel uit van de Leaseovereenkomst.


Artikel 14 – Beslag op de fiets en boetes

14.1 Als er beslag op de fiets wordt gelegd, of als dat waarschijnlijk zal gebeuren, deelt u de beslaglegger direct mede dat de fiets niet uw eigendom is, maar eigendom is van De Leasemaatschappij. Verder stelt u direct De Leasemaatschappij op de hoogte van het beslag en geeft u direct de gegevens van De Leasemaatschappij door aan de beslaglegger. U machtigt De Leasemaatschappij op haar verzoek om het nodige te doen om een eind aan het beslag te maken of dat te voorkomen. Als het beslag na het einde van de Leaseovereenkomst voortduurt, blijft u verplicht het termijnbedrag te betalen totdat de fiets weer vrij van beslag in het bezit van De Leasemaatschappij is.

14.2 U bent aansprakelijk voor alle boetes en de gevolgen van andere maatregelen in verband met het gebruik van de fiets. Boetes en dergelijke ontvangt u rechtstreeks door de boete-innende instanties. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afwikkeling van de boete.


Artikel 15 – Opzegging Leaseovereenkomst voor einde Leaseperiode

15.1 U kunt het contract vroegtijdig beëindigen, onder de voorwaarde dat u dit ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk kenbaar maakt en u De Leasemaatschappij een opzeggingsvergoeding betaalt. Deze vergoeding wordt vastgesteld via een hercalculatie van de Leasetermijnen welke berekend wordt op basis van historische grondslagen en de werkelijk verstreken looptijd. Een herberekening vindt met terugwerkende kracht plaats vanaf het moment van beschikbaarstelling van de fiets. De som van de - op basis van hercalculatie - werkelijk verstreken Leasetermijnen zal verminderd worden met de reeds betaalde Leasetermijnen. Indien De Leasemaatschappij extra kosten moet maken om de Leaseovereenkomst voortijdig te beëindigen, dan is De Leasemaatschappij te allen tijde gerechtigd deze extra kosten, voorzien van specificatie, bij u in rekening te brengen.

15.2 Onverlet het recht van De Leasemaatschappij om het contract te ontbinden in een dergelijk geval, wordt het annuleren van een in opdracht van u bestelde fiets alsmede het niet in ontvangst willen nemen van deze fiets door u, beschouwd als een vroegtijdige beëindiging door u. In dit geval bent u gehouden de De Leasemaatschappij volledig schadeloos te stellen. Deze schadeloosstelling bestaat uit het vergoeden van alle ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging opkomende kosten, schade en interesten, waaronder die van juridische en andere bijstand.

15.3 Bent u genoodzaakt de Leaseovereenkomst op te zeggen omdat betaling van de Leasetermijnen buiten uw schuld voor u onmogelijk is geworden? Meld dit dan bij De Leasemaatschappij en onderbouw dit met schriftelijke stukken. De Leasemaatschappij zal samen met u tot een redelijke oplossing proberen te komen voor de betaling van de opzegvergoeding, bijvoorbeeld door een betaalregeling aan te bieden. Als een betaalregeling wordt overeengekomen, dan geldt de bepaling dat de opzeggingsvergoeding moet zijn betaald vóór de dag waartegen is opgezegd niet.


Artikel 16 – Ontbindingsvergoeding

16.1 De Leasemaatschappij mag de overeenkomst ontbinden als u het termijnbedrag of andere bedragen niet hebt betaald, ook niet nadat u daartoe in de gelegenheid bent gesteld. De Leasemaatschappij waarschuwt u voorafgaand aan de ontbinding tijdig. Verder kan De Leasemaatschappij de overeenkomst ontbinden als:

 • u failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op u van toepassing wordt verklaard;
 • u verhuist naar het buitenland;
 • u onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • de fiets is gestolen en 30 dagen na de vermissing nog niet terug is;
 • de fiets als gevolg van schade zodanig beschadigd is dat het uit technisch of economisch oogpunt redelijkerwijs onverantwoord is de fiets te herstellen.

De wettelijke ontbindingsmogelijkheden zijn verder volledig van toepassing. Als De Leasemaatschappij de Leaseovereenkomst wenst te ontbinden wegens uw verhuizing naar het buitenland zal zij, voordat zij daartoe overgaat, u wijzen op de regeling van opzegging van artikel 15. In geval de diefstal of total loss van de fiets gedekt wordt door de verzekeringsmaatschappij of volledig verhaalbaar is op een derde, geldt de ontbindingsvergoeding niet.

16.2 De ontbindingsvergoeding wordt op eenzelfde manier berekend als in artikel 15.


Artikel 17 – Schade door gebrek aan de fiets

Als de fiets een gebrek heeft, is De Leasemaatschappij voor schade die daarvan het gevolg is alleen aansprakelijk als De Leasemaatschappij het gebrek bij het aangaan van de Leaseovereenkomst kende, behoorde te kennen of als het ontstaan van het gebrek is toe te rekenen aan De Leasemaatschappij.


Artikel 18 – Adreswijziging

Als u verhuist, dient u uw nieuwe adres aan De Leasemaatschappij door te geven. Als uw e-mailadres wijzigt, moet u dat ook aan De Leasemaatschappij doorgeven. Totdat dat is gebeurd, kan De Leasemaatschappij alle voor u bestemde berichten aan het laatste door u opgegeven adres en/of e-mailadres sturen. Een nieuw telefoonnummer dient u ook door te geven aan De Leasemaatschappij. Deze wijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.


Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op de Leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Rechter binnen wiens arrondissement de vestigingsplaats van De Leasemaatschappij is gelegen.


Artikel 20 – Wijziging van de Leaseovereenkomst

Als daartoe aanleiding bestaat, kan De Leasemaatschappij samen met u de Leaseovereenkomst wijzigen. Die wijziging wordt dan schriftelijk vastgelegd.


Artikel 21 – Hoofdelijkheid

Indien meerdere (rechts-)personen als u optreden, is elk van deze (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de leasetermijn zowel als voor de kosten en/of schade, voortvloeiende uit niet het correct nakomen van het contract.


Artikel 22 – Inlevering van de fiets en afhandeling van de Leaseovereenkomst

22.1 U moet de fiets op de laatste werkdag van de Leaseperiode inleveren. Indien de laatste dag of dagen van de Leaseperiode in het weekeinde of op een feestdag vallen, betekent dit dat u de fiets voorafgaand aan het weekeinde of de feestdag(en) in moet leveren. Die laatste dag of dagen van de Leaseperiode kunt u dus niet over de fiets beschikken. Het bedrag van de Leasetermijn over die dag of dagen wordt in dat geval aan u terugbetaald.

22.2 U moet tijdig voor het einde van de Leaseperiode een afspraak voor de inlevering maken met De Leasemaatschappij of haar vertegenwoordiger. De Leasemaatschappij bericht u dan waar de fiets moet worden ingeleverd.

22.3 Als u de fiets niet tijdig inlevert, blijft u verplicht tot betaling van het termijnbedrag totdat de fiets is ingeleverd.

22.4 Bij inlevering van de fiets beoordeelt een medewerker van De Leasemaatschappij of van het bedrijf waar de fiets ingeleverd moet worden, samen met u of de fiets beschadigd is, schoon is en of alle bij de fiets afgeleverde toebehoren, onderdelen en documenten aanwezig zijn. Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een innamerapport. U bent niet verplicht aanwezig te zijn bij die beoordeling, maar als er een verschil van mening ontstaat over de juistheid van het innamerapport, moet u bewijzen dat het rapport onjuist is.

22.5 Als bij inname schade wordt geconstateerd, dan wordt eerst vastgesteld of de schade of verontreiniging al door u gemeld is bij De Leasemaatschappij of bij haar verzekeraar. Als dat het geval is, is/wordt de schade afgehandeld volgens de regeling van artikel 10. Als de schade niet is gemeld, beoordeelt De Leasemaatschappij of deze volgens haar voor uw rekening komt. Daarbij hanteert ze de maatstaven zoals vermeld in de richtlijnen voor inname van De Leasemaatschappij (hierna te noemen: Inleverhandleiding). In de Inleverhandleiding is namelijk een omschrijving opgenomen van de bij de inname van de fietsen meest geconstateerde schades en verontreinigingen. Daarbij is telkens vermeld in hoeverre dergelijke schade voor uw rekening komt. Staat de schade niet vermeld in de Inleverhandleiding, dan geldt het oordeel van De Leasemaatschappij.

22.6 Per beschadiging komt het bedrag van de herstelkosten voor uw rekening, tot het bedrag van het eigen risico. Dat geldt ook als bij één schadegeval meer beschadigingen zijn veroorzaakt.


Artikel 23 – Koopoptie

23.1 U hebt het eerste recht van koop met betrekking tot de fiets. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u minimaal 1 maand voor het einde van de Leaseovereenkomst bij De Leasemaatschappij de prijs opvragen waartegen u de fiets kunt overnemen.

23.2 Het eerste recht van koop is alleen van toepassing indien u voor de officiële einddatum van de Leaseovereenkomst de koopprijs aan De Leasemaatschappij hebt voldaan door overmaking.

23.3 Van eigendomsoverdracht is pas sprake zodra u hebt voldaan aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit zowel het contract als het eerste recht van koop.


Artikel 24 – Eindafrekening

Na inlevering van de fiets wordt de eindafrekening opgemaakt. De eindafrekening bevat de verrekening van niet gemelde schades geconstateerd bij inlevering en verrekening van de vooruitbetaalde maandtermijnen. De eindafrekening wordt automatisch geïncasseerd.


Artikel 25 – Overdraagbaarheid

5.1 Indien u uw bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties uit een contract voortvloeiende, aan een derde (natuurlijke persoon) wenst over te dragen dan is daartoe de schriftelijke medewerking van De Leasemaatschappij benodigd. De Leasemaatschappij kan nadere voorwaarden en kosten verbinden aan haar medewerking.

25.2 De Leasemaatschappij is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met het contract aan derden over te dragen dan wel te verpanden. U verklaart aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht, alle rechten bij deze Leaseovereenkomst aan De Leasemaatschappij toegekend, jegens u zal kunnen uitoefenen.


Artikel 26 – Overmacht

Indien De Leasemaatschappij door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is het contract uit te voeren, is De Leasemaatschappij bevoegd het contract zonder rechtelijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, hetzij ,haar verplichtingen uit het contract op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat De Leasemaatschappij tot enige schadevergoeding gehouden is. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan De Leasemaatschappij toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door het niet tijdig aanleveren door importeur/fabriek/dealer/ gebruiker aan De Leasemaatschappij, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van de fiets tussen het moment van het sluiten van het contract en het tijdstip van aflevering.


Artikel 27 – Persoongegevens

27.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Privacy Reglement van De Leasemaatschappij.

27.2 De Leasemaatschappij behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.